Проекти

На 28.09.2020 г. между „Частна детска градина Момо” ЕООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“,< се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-22625-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“.

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Цел на проекта: преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, продължаване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на дружеството, както и постигане на положителен ефект по отношение преодоляването на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Срок на договора: договорът е в сила от 28.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца

 

Стойност на проекта: 10 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от стойността на проекта, от които европейско финансиране в размер на 8 500 лв. и 1 500 лв. национално съфинансиране.